Garantii tingimused

  1. Elegant Web OÜ vahendab müüdavale tootele tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asja parandamise võimatuse või ebaõnnestumise korral asja asendamist.
  2. Garantii katab tootja poolt määratud perioodi kestel esinevate konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu tootele põhjustatud defektide paranduskulud.
  3. Tootja garantii piirdub riistvara algsete omaduste ja seisukorra taastamisega. Tootja garantii ei võimalda üldjuhul toote asendamist uue tootega ega müügilepingust taganemist. Samuti ei kata tootja garantii toodete kasutamisest või kasutamise võimatusest tekkinud kulusid, andmete kadumist või muid sarnaseid juhtumeid.
  4. Ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on Müügilepingu kinnitus/ müügiarve ja/või ostutšekk.
  5. Garantiiaeg hakkab kehtima alates toote üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodi lõppemiseni.
  6. Uue ringi, Outlet ja muudel kasutatud toodetel on garantii periood üks aasta.
  7. Toote parandamisel garantiiaja kestel pikeneb garantiiaeg parandamise aja kestuse võrra. Toote asendamisel uue tootega antakse uuele tootele müügigarantiiga sama kestusega uus garantii (näiteks juhul kui katkine sülearvuti asendatakse uue sülearvutiga ehk uue tervikliku tootega). Toote osade garantiiremondi käigus asendamisel (näiteks juhul, kui asendatakse sülearvuti emaplaat uue emaplaadiga) ei anta uutele osadele uut garantiid, vaid nende suhtes kehtib tootele antud garantiiaeg.
  8. Garantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
  9. Elegant Web OÜ ei vastuta remonti toodud tootel oleva info säilimise eest, samuti kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara.
  10. Elegant Web OÜ ei vastuta toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.